Sport

SVE JE JASNO: Ovo su krivci zbog kojih FK Sarajevo neće igrati na Koševu

Čak osam mjeseci od početka radova na terenu stadiona Asim Ferhatović Hase, FK Sarajevo neće igrati domaće utakmice na tom stadionu.

Radovi su došli u završnu fazu, te se činilo da je samo pitanje trenutka kada će Sarajevo konačno zaigrati na Koševu, ali izgleda da od toga neće biti ništa. Barem ne ubrzo.

Naime, veći dio terena je suviše tvrd kako bi igle koje prošivaju hibrid mogle prodrijeti duboko da bi posao bio urađen kako treba.

U cilju informisanja javnosti Općina Centar izdala je saopštenje za javnost u kojoj jasno kažu da nisu krivi za probijanje rokova i eventualna odstupanja u kvalitetu izvedenih radova.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"U julu 2022. godine Općina Centar je dobila zahtjev od FK Sarajevo za potpisivanje ugovora o učešću u zajedničkoj realizaciji projekta „Potpuna rekonstrukcija 12 glavnih terena na stadionima Premijer lige BiH“ u okviru kojeg je planirana rekonstrukcija terena na stadionu „Asim Ferhatović Hase“.

Tada smo informisani da je FK Sarajevo bez prethodnog znanja Općine Centar sa Nogometnim/Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine potpisao takav ugovor i uplatio finansijska sredstva u iznosu od 549.197,06 KM.

S obzirom da navedeni ugovor koji je potpisan između Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i FK Sarajeva podrazumijeva učešće lokalne zajednice prema uslovima koje je postavila UEFA, a Općina Centar nije bila strana potpisnica, ugovor nije bio provodiv, te je od Općine zahtijevano da se uključi u taj projekat. Naime, projekat „Potpuna rekonstrukcija 12 glavnih terena na stadionima Premijer lige BiH“ prema uslovima UEFA-e, finansiraju UEFA i NS/FS BiH sa 75% ukupne vrijednosti projekta, dok preostalih 25% obezbjeđuju lokalne zajednice koje raspolažu tim stadionima.

Namjera i cilj Općine je bila prihvatanje ulaganja radi povećanja vrijednosti imovine Općine kroz rekonstrukciju terena, poboljšanje uslova kako za FK Sarajevo tako i za nacionalnu reprezentaciju, ali i pomoć i podrška FK Sarajevo.

Cijeneći da su postojale realne opcije da Nogometni/Fudbalski savez BiH sredstva koja su planirana za rekonstrukciju terena na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ preusmjeri na drugu lokaciju, odnosno lokalnu zajednicu, u rekordnom roku od dana prijema zahtjeva za potpisivanje ugovora od strane FK Sarajeva načelnik i općinske službe obezbijedile su dodatna finansijska sredstva i stvorile sve neophodne pretpostavke za potpisivanje ugovora. Prijedlog ugovora upućen je na davanje saglasnosti Općinskom vijeću, a na 20. redovnoj sjednici održanoj 28. jula 2022. godine Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o učešću u zajedničkoj realizaciji projekta: „Potpuna rekonstrukcija glavnih terena na stadionima Premijer lige BiH“ i ovlastilo načelnika da u ime Općine Centar potpiše navedeni ugovor.

3. augusta 2022. godine u prostorijama Općine Centar upriličeno je potpisivanje ugovora i to između Općine Centar, Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Fudbalskog kluba Sarajevo.

Bitni elementi zaključenog ugovora preciziraju prava i obaveze potpisnika ugovora. Prema potpisanom ugovoru implementator projekta rekonstrukcije terena na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ je Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva odabir izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova.

Nadalje, prema odredbama ugovora, obaveza Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine kao implementatora projekta je bila da obezbijedi sredstva u iznosu od 1.938.207,97 KM, a obaveza Općine da obezbijedi sredstva u iznosu od 549.197,06 KM. Općina se obavezala da navedeni iznos sredstava uplati na račun Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u tri tranše i to sljedećom dinamikom:

-I tranša u iznosu od 100.000 KM najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, što je i realizovano.

-II tranša u iznosu od 150.000 KM najkasnije do 31.12.2022. godine, što je također realizovano.

-III tranša u iznosu od 299.197,06 najkasnije do 30.04.2022. godine, još uvijek nije dospjela na plaćanje te ista nije realizovana. Po izvršenim uplatama Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine se obavezao da izvrši povrat sredstava na račun FK Sarajevo.

Pored svega navedenog cijenimo bitnim istaći da je pored sredstava u iznosu od 549.197,06 KM, koliko se Općina ugovorom obavezala izdvojiti za realizaciju projekta rekonstrukcije terena na stadionu „Asim Ferhatović Hase“, dodatno iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojeno 79.852 KM za priključenje sistema grijanja travnatog terena stadiona na niskonaponsku distributivnu mrežu, a što je predstavljalo uslov za rad grijača i dodatne opreme.

Članom 5. navedenog ugovora definirano je da budući da je stadion „Asim Ferhatović Hase“ evidentiran u imovini Općine Centar, ulaganje Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u iznosu od 1.938.207,97 bit će evidentirano kao tuđe ulaganje.

U članu 6. navedeno je da je FK Sarajevo dužan održavati rekonstruirani teren po tehničkom prijemu, a prema UEFA Smjernicama za kvalitet terena (izdanje 2018. godina) i koristiti teren sa pažnjom dobrog domaćina. Također, u istom članu je navedeno da će održavanje glavnog terena vršiti kompanija koju izabere Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine na osnovu provedene procedure izbora najbolje ponude za servisiranje i održavanje glavnih terena iz projekta „„Potpuna rekonstrukcija 12 glavnih terena na stadionima Premijer lige BiH“, a u cilju osiguranja da će održavanje biti vršeno u skladu sa smjernicama UEFA-e.

Istim članom, propisano je da će troškove održavanja glavnog terena za period od 6 mjeseci od dana tehničkog prijema snositi Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, a da će po isteku perioda od 6 mjeseci, FK Sarajevo preuzeti obavezu održavanja glavnog terena na period od 10 godina.

U članu 7. navedeno je da ukoliko Općina Centar i FK Sarajevo ne potpišu ugovor u roku od 7 dana od dana dostavljanja ili poziva na potpisivanje istog, Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine će promijeniti predviđenu lokaciju i namjenska sredstva preusmjeriti na drugi klub, odnosno lokalnu zajednicu.

U članu 9. definisano je da je Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine kao implementator projekta dužan radove završiti u roku od 6 mjeseci računajući od dana početka radova. Navedenim članom također je definisano da je nadzor kojeg je odabrao Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine kao implementator projekta dužan Općini Centar dostaviti izvještaj o izvršenim radovima i utrošenim sredstvima.

„Ukoliko pri izvođenju radova bude pričinjena šteta ili uništeni postojeći objekti i infrastruktura, Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine dužan je istu vratiti u prvobitno stanje ili nadoknaditi Općini Centar pričinjenu štetu koju utvrdi ovlašteni sudski vještak.

Općina Centar i njene službe će izvršiti sve svoje ugovorne obaveze i sve zaključke koje donese Općinsko vijeće Centar koje je dalo saglasnost i ovlastilo načelnika da u ime Općine Centar potpiše ugovor o učešću u zajedničkoj realizaciji projekta „Potpuna rekonstrukcija 12 glavnih terena na stadionima Premijer lige BiH“

U skladu sa svim navedenim odredbama potpisanog ugovora Općina Centar odlučno odbija bilo kakvu odgovornost za probijanje rokova za izvođenje radova i eventualna odstupanja u kvalitetu izvedenih radova jer isto predstavlja obavezu i odgovornost implementatora projekta", stoji u saopštenju Općine Centar.

Radovi na terenu stadiona Asim Ferhatović Hase počeli su 9. avgusta 2022. godine., a sve je prvo trebalo biti riješeno za 30 dana, no rokovi su pomjerani a ni danas se ne zna kada će radovi biti okončani, navodi se u saopćenju.

Povezani članci