Sport

OTVOREN POZIV: Općina finansira trenažni proces sportaša

Javna ustanova „Centar za sport i rekreaciju“, čiji je osnivač i finansijer Općine Centar, objavila je javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje i sufinansiranje trenažnog procesa u prostorno – infrastrukturnim objektima JU „Centar za sport i rekreaciju“.

Pravo prijave imaju vrhunski i perspektivni sportisti, sportski klubovi i škole sporta, te sportske organizacije od javnog interesa za Općinu Centar Sarajevo.

U javnom pozivu je precizno navedeno koje uslove moraju ispuniti aplikanti, te koju je dokumentaciju potrebno priložiti uz prijavu na javni poziv. Prijave sa pratećom dokumentacijom je moguće dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje i sufinansiranje trenažnog procesa u JU „Centar za sport i rekreaciju“, poštom preporučeno ili lično na protokol Centra za sport i rekreaciju (Mis Irbina 10).

Bodovanje pristiglih prijava će biti obavljano svakog mjeseca na osnovu Pravilnika o  sufinansiranju i finansiranju trenažnog procesa u JU „Centar za sport i rekreaciju“. Finansiranje odnosno sufinansiranje trenažnog procesa na osnovu objavljenog javnog poziva će biti tokom cijele kalendarske godine, odnosno do utroška obezbijeđenih sredstava u budžetu Općine Centar.

Tekst javnog poziva sa prijavnim obrascem je moguće preuzeti sa sljedećeg linka: https://csrsa.ba/javni-pozivi/.

Povezani članci