Društvo

NUŽNE PROMJENE NA AUTOPUTU: Novi priključni putevi i objekti su odraz potreba privrede i lokalnih zajednica

U Federaciji Bosne i Hercegovine predložena je dopuna Prostornog plana vezanog za izgradnju Kordora Vc na pojedinim dionicama.

Time se ne mijenja sama utvrđena trasa autoceste, već je razlog, osim prilagođenijih tehničkih rješenja, potreba za izgradnjom novih saobraćajnih čvorišta i pratećih putnih objekata na nekoliko tačaka duž trase radi povezivanja postojećih cesta s Koridorom, odnosno međusobne bolje povezanosti centara i razvoja gravitirajućih naselja.

Pošto konačnu riječ o eventualnim promjenama prostornog plana ove vrste daje Federalni parlament, odluku je predložila Vlada Federacije BiH.

Konačni obuhvat Prostornog plana moguće je mijenjati „ako se ukaže potreba za novim putnim objektima kao što su petlje, naplata putarine, odmorišta i dr. i ako njihova reaiizacija ne zahtijeva promjenu trase autoceste“, navedeno je, između ostalog, u Vladinom prijedlogu.

Puni službeni naziv akta upućenog u Parlament je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, 'Autocesta na koridoru Vc', za period od 20 godina.  

Tako definisana tačka dnevnog reda je u najavljenom dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma sazvane za 15. mart.

Navodeći razloge za donošenje odluke, Vlada je, između ostalog, obrazložila da je Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH dostavilo resornom ministarstvu Elaborat optimizacije pratećih objekata na Koridoru, tražeći postupak dopune Prostornog plana.

Navedeni elaborat obrađuje vrstu i obim optimizacije pratećih objekata, pri čemu se kao najznačajniji razlozi navode da je prilikom izrade sadašnjeg Prostornog plana i njegovog usvajanja 2017. godine, definisana trasa autoceste na Koridoru Vc s popratnim odmorištima i petljama. U cilju kvalitetnog povezivanja postojeće cestovne mreže s autocestom na Koridoru, kao i ostvarivanja kvalitetnih interakcijskih veza između centara, Prostornim planom su  predviđena  ukupno 23 lokaliteta čvorišta (petlje, interregionalna čvorišta) čiji položaj je uslovljen nizom prostomih, tehničkih i drugih elemenata.

- U fazi realizacije, odnosno izgradnje autoceste na Kkoridoru Vc, uočen je niz novih okolnosti koje ukazuju na određene nedostatke u planskim rješenjima, kao i nemogućnost njihove realizacije s tehničkog aspekta, a što proizlazi iz slijedećih činjenica:

- Sama izrada i donošenje Prostornog plana trajali su duži vremenski period, pri čemu je, izuzimajući amandmane, većina planskih rješenja donijeta u ranoj fazi njegove izrade uz činjenicu da je određeni dio autoceste bio realizovan i da je kao takav samo unijet u Prostorni plan s konačnim obuhvatom;

- Nakon donošenja Prostornog plana autocesta na Koridoru Vc, utvrden je niz razvojnih planskih dokumenata na nivou kantona, gradova i općina, kojima su definisani elementi projekcije prostornog razvoja, koje je potrebno usaglasiti sa elementima iz Prostornog plana ,,Autocesta na Koridoru Vc". Planska opredjeljenja iz razvojnih dokumenata nižeg nivoa ukazuju na potrebu formiranja novih čvorista na autocesti u cilju omogućavanja kvalitetnijeg razvoja područja kroz koje prolazi trasa autoceste i poboljšanja interakcijskih sprega centara svih nivoa;

- Na pojedinim dionicama autoceste i priključnih cesta, nameće se potreba za novim putnim objektima na lokalitetima koji nisu definisani Prostornim planom;

- Prilikom izrade glavnih projekata, odnosno, nakon analize detaljnih postojećih uslova (novi geodetski snimci, geologiia, postojeći objekti, i sl.), konstatovano je da prilikom izrade idejnog projekta Prostornog plana autoceste nisu bili dostupni svi elementi na osnovu kojih se mogu detaljno pozicionirati putni objekti poštujući važeće propise i tehničke standarde za predmetne objekte. Takoder, prilikom izrade glavnih projekata, uočeno je da bi nova rješenja bila tehnički povoljnija, što ukazuje na potrebu optimizacije elemenata iz važećeg Prostornog plana i novih rješenja - navela je, između ostalog, Vlada obrazlažući Elaborat koji joj je uputilo Javno preduzeće Autoceste FBiH.

Projektovanje i izgradnja priključnih puteva na autocestu uslovljeni su položajem definisanih ili izmijenjenih rješenja čvorišta na autocesti te su neophodna prilagođavanja na dijelu mreže magistralnih i regionalnih cesta.

Optimizacija elemenata autoceste na Koridoru Vc potencijalnom izgradnjom novih putnih objekata na potrebnim lokacijama u zoni gravitacije rezultirat će društveno-ekonomskim i demografskim razvojem naselja u gravitirajućem području, povećavanjem konkurentnosti privrede iz gravitirajućeg područja autoceste, kao i razvojem postojećih i novih privrednih grana kojima pogoduje dobar saobraćajni sistem, obrazloženo je također.

Analizom prilikom izrade Elaborata optimizacije je utvrđeno da bi izmjene, u površinskom smislu, bile minorne i da su evidentirane na nekoliko tačaka duž trase, kao i da ne bi iziskivale posebne novčane izdatke iz federalnog budžeta.

Povezani članci