Društvo

KAKVO PRAVOSUĐE TAKVA DRŽAVA: Konkurs u sudu nasmijao javnost i struku, poseban uslov za glasnogovornika

Kantonalni sud u Mostaru objavio je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u ovom Sudu za radno mjesto stručni suradnik za administraciju, informiranje i odnose s javnošću – glasnogovornik.

U konkursu se navodi da se traži jedan izvršilac, a pored općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete. Tako je navedeno da se za ovu poziciju traži VSS/VII stupanj stručne spreme, završen Fakultet poslovne ekonomije - menadžment ili Visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.

Također, treba vam i najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, te najmanje šest mjeseci iskustva na poslovima CMS administratora,  poznavanje rada na računaru i poznavanje rada u oblasti komunikacije s javnošću.

U opisu poslova se između ostalog navodi i da osoba prati i istražuje, prikuplja i sistematizira sve vijesti i komentare, koji su povezani sa Sudom, te o tome obavještava predsjednika Suda, zamjenika predsjednika Suda i sekretara putem odgovarajućih informativnih biltena ili putem internog e-maila; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke u odgovarajućoj oblasti i informira javnost o radu Suda, stanju u toj oblasti i mjerama koje se poduzimaju, izrađuje i otprema saopštenja za medije i informacije društvenim komunikacijskim medijima, uz prethodno dopuštenje predsjednika Suda; obrađuje zahtjeve i donosi rješenja u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ih dostavlja sekretaru na kontrolu i odobravanje itd.

Konkurs je otvoren do 25. maja, Dakle, ako ste završili Ekonomiju, idealan ste kandidat za glasnogovornika, rad s medijima, informiranje javnosti i sl. 

Povezani članci